ఒక అమ్మాయి పేరు దివ్య మరియు ఆమె సాయిలు అనే అబ్బాయిని ప్రేమిస్తుంది మరియు సాయిలు నిర్మల అనే మరో అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటుంది. మరియు కాబట్టి దివ్య మానసిక ఫిజికోను పొందుతుంది మరియు ఆమె నిర్మలను చంపి సాయిలును వివాహం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది

October 1, 2021


BREAKING NEWS


Recent Lifestyle News

More Lifestyle News

Download App

This article was generated using the WeReport app, download today and create your own article!

Report Issue