ఒక అమ్మాయి పేరు దివ్య మరియు ఆమె నిజ్మహాబాద్ బీర్కూర్‌లో నివసిస్తుంది మరియు ఆమె సాయిలును ప్రేమిస్తుంది మరియు నిర్మలతో వివాహం చేసుకుంది మరియు దివ్య సాయిలును ప్రేమిస్తుంది మరియు ఆమె మానసికంగా మారి సాయిలు భార్య నిర్మలను చంపేస్తుంది

October 1, 2021


ఒక అమ్మాయి పేరు దివ్య మరియు ఆమె నిజ్మహాబాద్ బీర్కూర్‌లో నివసిస్తుంది మరియు ఆమె సాయిలును ప్రేమిస్తుంది మరియు నిర్మలతో వివాహం చేసుకుంది మరియు దివ్య సాయిలును ప్రేమిస్తుంది మరియు ఆమె మానసికంగా మారి సాయిలు భార్య నిర్మలను చంపేస్తుంది


Recent Lifestyle News

More Lifestyle News

Download App

This article was generated using the WeReport app, download today and create your own article!

Report Issue