پروژه آماده سازی خطوط ذخیره سازی و انتقال گازوئیل – سایت بندر پتروشیمی ماهشهر

November 4, 2023


تلاش های ارزنده همکاران محترم تیم جوش و مکانیک اداره تعمیرات، اداره بازرسی فنی، عملیات مخازن و اسکله ها،HSE و کارگران خدوم و تلاشگر روزمرد تعمیرات-12 و 13 آبان ماه 1402 روابط عمومی پایانه ها و مخازن پتروشیمی


Recent Business News

More Business News

Download App

This article was generated using the WeReport app, download today and create your own article!

Report Issue